Sesje Rady Miasta Ciechanów:

Roczny plan pracy:

Listopad
Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2017/2018 z uwzględnieniem wyników egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów kompetencyjnych klas 6.
Analiza i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na rok 2020.
Analiza i uchwalenie budżetu na 2020 rok.
Przyjęcie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Grudzień
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów za rok 2019.
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta i jej komisji na rok 2020.